ذاهب

السلام علیک فی آناء لیلک و اطراف نهارک..

«عمو جان! صد سال عقب افتادیم. و تا وقتی این آقایون وسط دارالفنون، چنان از وجنات پاریس و لندن تعریف و تکریم می کنند که دهن جوون کتاب به دست برای نوکری چنین کشور‌هایی آب بیفته، عقب خواهیم موند..»
دیالوگی از فیلم یتیم خانه ایران.
به کشورم نگاه می کنم، پس از صد سال چقدر از این نگاه فاصله گرفته ایم؟