ذاهب

السلام علیک فی آناء لیلک و اطراف نهارک..

ذاهب؛

در ره گذشت از منزلی کوتاه؛

به سوی بی نهایت..


+ اگر به قدر چهل روز سپری و پستی به این خانه اضافه نشد،

یعنی حلالم کنید و مرا دعا..